KYOIF341 Kyosho Perni x Ammort. 6,5x26mm (4)

KYOIF341 Kyosho Perni x Ammort. 6,5x26mm (4)